کشور مرتبط

ويزاي برزيل:
مدارك مسافر جهت اخذ ويزا :
  • پاسپورت مسافر با حداقل 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عكس رنگي 4*3زمينه سفيد بدون عينك.
  • ترجمه گواهي اشتغال به كار با مهر دارالترجمه پرينت 3 ماهه حساب يا گواهي سپرده با مهر بانك + ترجمه شناسنامه مسافر. واچر واقعي هتل مسافر
  • لازم به ذكر است داشتن دعوتنامه تجاري براي اخذ ويزاي تجاري برزيل اجباريست.

ويزاي برزيل

سفارت برزيل در تهران 2 نوع ويزا صادر مي نمايد:
ويزاي توريستي عادي :
  • اعتبار ويزاي توريستي برزيل 3 ماهه مولتي پل مي باشد كه مسافر به مدت 1 ماه اجازه اقامت دارد.
ويزاي تجاري عادي:
  • اعتبار ويزاي تجاري برزيل 3 ماهه مولتي پل مي باشد كه مسافر به مدت 1 ماه اجازه اقامت دارد البته در صورتي كه دردعوتنامه تجاري مسافراز سوي دعوت كننده قيد شده باشد كه به شخص مذكور به مدت 3 ماه نيازمنديم شخص مجاز به اقامت به مدت 3 ماه نيز مي باشد.
اطلاعات بيشتر :
مدت زمان آماده شدن ويزانرخ ويزا
3 ماه اعتبار _ 1 ماه اقامتبا هماهنگي
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.